Principalele acte normative care reglementează organizarea, funcţionarea și activitatea Institutului Naţional de Administraţie:

 

LEGISLAŢIE PRIMARĂ

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administrație, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212 din 28 decembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

ORDONANŢE

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

LEGISLAŢIE SECUNDARĂ

 

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. Hotărârea Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Hotărarea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ORDINE

 1. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 2. OMDLPA nr. 604 din 27 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind selecția participanților la programele de formare profesională;
 3. Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 234/21.03.2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funționarilor publici;
 4. Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.836 din 18 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație.

 

Alte documente, inclusiv reglementări ale entității publice

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Național de Administrație

2. Cod etica si integritate INA

http://legislatie.just.ro